Friday, August 20, 2010

Digression 3: Kailangang lunukin.

Ginusto ko ito hindi ba,
eh bakit nasasaktan ako?

No comments: